Informácie o spracúvaní osobných údajov

Pre pacientov zdravotnických zariadení

Vážení klienti,
dovoľte, aby sme Vás v súlade so zákonom č. 110/2019 Sb. o spracovaní osobných údajov, informovali, ako naše zdravotnícke zariadenie Reprofit International s.r.o., so sídlom Hlinky 48/122, Brno 60300, IČ: 27677851, zapísané v obchodnom registri vedenom u Krajského súdu v Brne, oddiel C, vložka 51239, ako správca osobných údajov (ďalej len „správca“) spracováva Vaše osobné údaje a o právach a povinnostiach s tím spojených.


Za osobné údaje sa považujú všetky informácie o identifikovanej alebo idenifikovateľnej fyzickej osobe (taktiež nazývané „subjekt údajov“); identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú je možné priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.

1. Rozsah a účely spracovania osobných údajov

Osobné údaje správca spracováva v takom rozsahu, v akom mu boli subjektom údaje poskytnuté v súvislosti s uzavretím zmluvy o starostlivosť o zdravie so správcom, alebo v súvislosti s poskytovaním zdravotných služieb v súlade so zákonom č. 372/2011 Sb., o zdravotných službách a podmienkach ich poskytovania (zákon o zdravotných službách), jeho vykonávajúcimi predpismi a ďalšími predpismi upravujúcimi poskytovanie zdravotných služieb. Správca spracováva tiež osobné údaje, ktoré mu subjektom údajov neboli poskytnuté, ale ktoré získa pri poskytovaní zdravotných služieb, napr. údaje získané ako výsledky konkrétnych vyšetrení. Osobné údaje správca spracováva v súlade s platnými a obecne záväznými právnymi predpismi Českej republiky a k plneniu jeho zákonných povinností.

Vaše osobné údaje sú spracovávané k nasledujúcim účelom:

 • poskytovanie zdravotných služieb (plnenie zákonných povinností zo strany správcu);
 • účel vyplývajúci z jednania o zvažovanom zmluvnom vzťahu (za účelom uzavretia zmluvy o starostlivosti o zdravie);
 • účel vyplývajúci z plnenia zmluvy o starostlivosti o zdravie medzi Vami a správcom;
 • určenie, výkonov alebo obhajoba právnych nárokov;
 • poskytnutie v rozsahu nevyhnutne nutnom na právnych, ekonomických a daňových poradcov a auditorov, a to za účelom poskytovania poradenských služieb správcovi;

2. Zdroje osobných údajov

Správca spracováva osobné údaje, ktoré získa:

 • v súvislosti s poskytovaním zdravotných služieb v zmysle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotných službách a podmienkach ich poskytovania, a zákona č. 373/2011 Sb., o špecifických zdravotných službách;
 • priamo od subjektov údajov v súvislosti s vyriešením sťažností.

3. Kategórie osobných údajov a kategórie subjektov údajov

Predmetom spracovania sú nasledujúce kategórie osobných údajov:

 • adresné a identifikačné údaje, ktoré slúžia k jednoznačnej a nezameniteľnej identifikácii subjektov údaje, ako napr. meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého bydliska a iné;
 • kontaktné údaje ako kontaktná adresa, telefónne číslo, emailová adresa a iné;
 • ďalšie údaje, ako napr. bankové spojenie;
 • iné údaje nevyhnutné na plnenie zmluvy o starostlivosti o zdravie, najmä údaje o zdravotnom stave subjektu údajov.

Subjekty údajov, ktorých údaje správca osobných údajov spracováva a ktorým je určená táto informácia, sú:

 • klient/pacient;
 • potenciálny klient/pacient;

4. Spôsob spracovania a ochrana osobných údajov

Osobné údaje sú spracovávané predovšetkým v zdravotníckej dokumentácii v plnom súlade s platnými právnymi predpismi. Ich zabezpečenie a ochrana je zaistená v súlade s týmito predpismi a v súlade s Obecným nariadením.


K spracovaniu dochádza manuálnym spôsobom v listinnej a elektronickej podobe alebo automatizovane prostredníctvom výpočtovej techniky, a to za dodržania všetkých bezpečnostných zásad pre správu a spracovanie osobných údajov. Za týmto účelom boli správcom prijaté technické a organizačné opatrenia, najmä také, ktoré zaisťujú, aby nemohlo dôjsť k neoprávnenému alebo náhodilému prístupu k osobným údajom, ich zmene, zničeniu či strate, neoprávneným prenosom, neoprávnenému spracovaniu a k iným zneužitiam týchto osobných údajov. Všetky subjekty, ktorým môžu byť osobné údaje sprístupnené, rešpektujú právo subjektov údajov na ochranu súkromia a sú povinné postupovať podľa platných právnych predpisov ochrany osobných údajov sa týkajúcich.

5. Doba sprcovania osobných údajov

Správca spracováva osobné údaje po dobu nevyhnutne nutnú k splneniu daného účelu a v súlade s lehotami uvedenými v príslušných obecne záväzných právnych predpisoch Českej republiky pre skartáciu a archiváciu dokumentov, prípadne tak dlho, ako ich potrebuje na určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov.

6. Kategórie príjemcov osobných údajov

Príjemci osobných údajov subjektov sú:

 • ostatní poskytovatelia zdravotných služieb v rámci rozširujúcej či naväzujúcej zdravotnej starostlivosti poskytovatelia vybraných zdravotných služieb, najmä externé laboratóriá;
 • verejné inštitúcie, najmä zdravotné poisťovne;
 • spracovatelia na základe zmluvy so správcom v rozsahu údajov potrebných k účelu spracovania, napr. spoločnosti, ktoré spravujú systémy vedenia zdravotníckej dokumentácie v elektronickej podobe, osoby, zaisťujúce ukladanie či archváciu dát a iné;
 • osoby poskytujúce právne poradenstvo;
 • štátne orgány v rámci plnenia zákonných povinností stanovených príslušnými právnymi predpismi.

7. Poučenie o právach subjektov údajov

Máte právo u našej spoločnosti ako správca osobných údajov:

a) požadovať prístup k osobným údajom, ktoré správca spracováva, čím sa rozumie právo získať od správcu potvrdenie, či osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú,sú alebo nie sú spracovávané, a ak je tomu tak, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom a k ďalším informáciám uvedeným v čl. 15 Obecného nariadenia,
b) požadovať opravu osobných údajov, ktoré sú o Vás spracovávané, ak sú nepresné. S prihliadnutím k účelom spracovania máte v niektorých prípadoch právo požadovať tiež doplnenie neúplných osobných údajov,
c) požadovať výmaz osobných údajov v prípadoch, ktoré sú upravené v čl. 17 Obecného nariadenia,
d) požadovať obmedzenie spracovania údajov v prípadoch, ktoré sú upravené v čl. 18 Obecného nariadenia,
e) získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, ktoré spracovávame automatizovane na plnenie zmluvy uzavrenej s Vami, a to v štrukturovanom,bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, pričom máte právo požadovať, aby správca odovzdal tieto údaje inému správcovi; a to za podmienok a s obmedzeniami uvedenými v čl. 20 Obecného nariadenia a
f) máte právo vzniesť námietku proti spracovaniu v zmysle čl. 21 Obecného nariadenia z dôvodu týkajúcu sa Vašej konkrétnej situácie.

Ak obdržíme Vašu žiadosť, budeme Vás informovať o prijatých opatreniach bez zbytočného odkladu a v každom prípade do jedného mesiaca od obdržania žiadosti. Túto lehotu je možné v prípade potreby a s ohľadom na zložitosť a počet žiadostí predĺžiť o ďalšie dva mesiace. Naša spoločnosť nie je v určitých prípadoch stanovených Obecným nariadením povinná celkom alebo zčasti žiadosti vyhovieť. Bude tomu tak najmä, ak bude žiadosť zjavne nedôvodná alebo neprimeraná, najmä, pretože sa opakuje. V takých prípadoch môžeme (i) uložiť primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady spojené s poskytnutím požadovaných informácií alebo oznámení alebo s vykonaním požadovaných úloh alebo (ii) odmietnuť žiadosti vyhovieť.

Ak obdržíme vyššie uvedenú žiadosť, ale budeme mať dôvodné pochybnosti o totožnosti žiadateľa, môžeme ho požiadať o poskytnutie dodatočných informácií nevyhnutných k potvrdeniu jeho totožnosti.


Ďalej máte právo obrátiť sa so svojim podnetom na Úrad na ochranu osobných údajov priamo, ak máte zato, že osobné údaje nie sú spracovávané v súlade s právnymi predpismi, a to v mieste svojho obvyklého bydliska, v mieste výkonu zamestnania alebo v mieste, kde došlo k údajnému porušeniu. Ak Vám vznikla v dôsledku spracovania osobných údajov iná než majetková ujma, postupuje se pri uplatňovaní jeho nároku podľa zvláštneho zákona.


Zároveň Vás informujeme, že naša spoločnosť menovala poverenca na ochranu osobných údajov. Kontaktné údaje poverenca: Ing. Anna Mityashina, email: dpo@akdap.cz


Poskytovanie osobných údajov pacientov je zákonnou požiadavkou a pacient má povinnosť ich poskytnúť, rovnako ako zdravotnícky pracovník má právo ich vyžadovať. Neposkytnutie môže znamenať, že správca nebude môcť poskytnúť pacientovi zdravotné služby, a tým by mohlo dôjsť k poškodeniu pacientovho zdravia či priamemu ohrozeniu jeho života.

Platnosť od 25.07. 2023

Ing. Jonáš Vokřál MBA (konateľ spoločnosti)
Ing. Tomáš Krčál (konateľ spoločnosti)