Informácie o spracúvaní osobných údajov

Pre pacientov zdravotnických zariadení

Na Slovensku

Vážení klienti,

dovoľte, aby sme Vás v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Všeobecné nariadenie“) informovali, ako naše zdravotnícke zariadenie Reprofit Slovakia, a.s., IČO: 35752351, so sídlom Prievozská 4/A, 821 09 Bratislava, zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 1849/B, ako prevádzkovateľ osobných údajov (ďalej len „Prevádzkovateľ“) spracúva Vaše osobné údaje a o právach a povinnostiach s tým spojených.

Prevádzkovateľa môžete kontaktovať písomne na adrese uvedenej vyššie, alebo e-mailom na bratislava@reprofit.sk či telefonicky na čísle: +421 259 207 800.

Za osobné údaje sa považujú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (ďalej len „dotknutá osoba“); identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby.

1. Rozsah a účely spracúvania osobných údajov

Osobné údaje Prevádzkovateľ spracúva v takom rozsahu, v akom mu boli dotknutou osobou údaje poskytnuté v súvislosti s uzatvorením zmluvy o poskytnutí zdravotnej starostlivosti s Prevádzkovateľom, alebo v súvislosti s poskytovaním zdravotných služieb v súlade so zákonom č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o zdravotných službách“), jeho vykonávacími predpismi a ďalšími predpismi upravujúcimi poskytovanie zdravotných služieb. Prevádzkovateľ spracúva tiež osobné údaje, ktoré mu neboli dotknutou osobou poskytnuté, ale ktoré získa pri poskytovaní zdravotných služieb, napr. údaje získané ako výsledky konkrétnych vyšetrení. Osobné údaje Prevádzkovateľ spracúva v súlade s platnými a všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a na plnenie jeho zákonných povinností.

Vaše osobné údaje sú spracúvané na nasledujúce účely:

 • poskytovanie zdravotných služieb (plnenie zákonných povinností zo strany Prevádzkovateľa);
 • účel vyplývajúci z konania o zvažovanom zmluvnom vzťahu (za účelom uzavretia zmluvy o poskytnutí zdravotnej starostlivosti);
 • účel vyplývajúci z plnenia zmluvy o poskytnutí zdravotnej starostlivosti medzi Vami a Prevádzkovateľom;
 • preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
 • poskytnutie v rozsahu nevyhnutne potrebnom pre právnych, ekonomických a daňových poradcov a audítorov a to za účelom poskytovania poradenských služieb Prevádzkovateľovi;
 • ochrana majetku spoločnosti a ochrana života, zdravia, majetku a osobných údajov pacientov, zamestnancov a iných osôb pohybujúcich sa v priestoroch Prevádzkovateľa a prevencie nežiaducich činov a javov prostredníctvom kamerových systémov; podrobné informácie o spracúvaní informácií prostredníctvom kamerových systémov nájdete v dokumente "Informácie o spracúvaní osobných údajov prostredníctvom kamerových systémov".

2. Zdroje osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje, ktoré získa:

 • v súvislosti s poskytovaním zdravotných služieb v zmysle Zákona o zdravotných službách, zákona č. 317/2016 Z. z. o požiadavkách a postupoch pri odbere a transplantácii ľudského orgánu, ľudského tkaniva a ľudských buniek a o zmene a doplnení niektorých zákonov (transplantačný zákon), prípadne iných právnych predpisov vzťahujúcich sa na poskytovanie zdravotnej starostlivosti platných na území SR; 
 • priamo od dotknutých osôb v súvislostí s vybavovaním sťažností.

3. Kategórie osobných údajov a kategórie dotknutých osôb

Predmetom spracúvania sú nasledujúce kategórie osobných údajov:

 • adresné a identifikačné údaje, ktoré slúžia k jednoznačnej a nezameniteľnej identifikácii dotknutých osôb, ako napr. meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého bydliska a iné;
 • kontaktné údaje ako kontaktná adresa, telefónne číslo, emailová adresa a iné;
 • ďalšie údaje, ako napr. bankové spojenie;
 • údaje zistiteľné z kamerových záznamov, teda hlavne pohlavie a podoba;
 • iné údaje nevyhnutné na plnenie zmluvy o poskytnutí zdravotnej starostlivosti, najmä údaje o zdravotnom stave dotknutej osoby.

Dotknuté osoby, ktorým osobné údaje spracúva Prevádzkovateľ a ktorým je určená táto informácia, sú:

 • klient/pacient;
 • potenciálny klient/potenciálny pacient;

4. Spôsob spracúvania a ochrana osobných údajov

Osobné údaje sú spracúvané predovšetkým v zdravotnej dokumentácii v plnom súlade s platnými právnymi predpismi. Ich zabezpečenie a ochrana je zabezpečená v súlade s týmito predpismi aj v súlade so Všeobecným nariadením.

K spracúvaniu dochádza manuálnym spôsobom v listinnej a elektronickej podobe alebo automatizovane prostredníctvom výpočtovej techniky a to za dodržania všetkých bezpečnostných zásad pre správu a spracúvanie osobných údajov. Za týmto účelom boli Prevádzkovateľom prijaté technické a organizačné opatrenia, najmä také, ktoré zabezpečujú, aby nemohlo dôjsť k neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k osobným údajom, ich zmene, zničeniu či strate, neoprávneným prenosom, neoprávnenému spracúvaniu a k inému zneužitiu týchto osobných údajov. Všetky subjekty, ktorým môžu byť osobné údaje sprístupnené, rešpektujú právo dotknutých osôb na ochranu súkromia a sú povinné postupovať podľa platných právnych predpisov týkajúcich sa ochrany osobných údajov.

5. Doba uchovávania osobných údajov

Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje po dobu nevyhnutne potrebnú na splnenie daného účelu a v súlade s termínmi stanovenými v príslušných všeobecne záväzných právnych predpisoch Slovenskej republiky pre skartáciu a archiváciu dokumentov, prípadne tak dlho, ako je potrebné pre preukázanie, uplatnenie alebo obhájenie právnych nárokov.

6. Kategórie príjemcov osobných údajov

Príjemcami osobných údajov dotknutých osôb sú:

 • ostatní poskytovatelia zdravotných služieb v rámci rozširujúcej či nadväzujúcej zdravotnej starostlivosti a poskytovatelia vybraných zdravotných služieb, najmä externé laboratóriá;
 • verejné inštitúcie, najmä zdravotné poisťovne;
 • sprostredkovatelia na základe zmluvy s Prevádzkovateľom v rozsahu údajov potrebných k účelu spracúvania, napr. spoločnosti, ktoré spravujú systémy vedenia zdravotnej dokumentácie v elektronickej podobe, osoby zaisťujúce ukladanie či archiváciu dát a iné;
 • osoby poskytujúce právne poradenstvo;
 • štátne orgány v rámci plnenia zákonných povinností stanovených príslušnými právnymi predpismi.

7. Poučenie o právach dotknutých osôb

V našej spoločnosti, ktorá je Prevádzkovateľom osobných údajov, máte právo:

a) požadovať prístup k osobným údajom, ktoré Prevádzkovateľ spracúva, čím sa rozumie právo získať od Prevádzkovateľa potvrdenie, či osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, sú alebo nie sú spracúvané a ak je to tak, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom a k ďalším informáciám uvedeným v čl. 15 Všeobecného nariadenia,
b) požadovať opravu osobných údajov, ktoré sú o Vás spracúvané, ak sú nepresné. S prihliadnutím na účely spracúvania máte v niektorých prípadoch právo požadovať tiež doplnenie neúplných osobných údajov,
c) požadovať vymazanie osobných údajov v prípadoch, ktoré sú upravené v čl. 17 Všeobecného nariadenia,
d) požadovať obmedzenie spracúvania údajov v prípadoch, ktoré sú upravené v čl. 18 Všeobecného nariadenia,
e) získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, ktoré spracúvame automatizovane pre plnenie zmluvy uzatvorenej s Vami a to vo štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, pričom máte právo požadovať, aby Prevádzkovateľ postúpil tieto údaje inému prevádzkovateľovi; a to podľa podmienok a s obmedzeniami uvedenými v článku. 20 Všeobecného nariadenia a
f) máte právo namietať proti spracúvaniu v zmysle čl. 21 Všeobecného nariadenia z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie.

Ak obdržíme Vašu žiadosť týkajúcu sa uplatnenia vyššie uvedených práv, budeme Vás informovať o prijatých opatreniach bez zbytočného odkladu a v každom prípade do jedného mesiaca od doručenia žiadosti. Táto lehota sa môže v prípade potreby a vzhľadom na zložitosť a počet žiadostí predĺžiť o ďalšie dva mesiace. Naša spoločnosť nie je v určitých prípadoch ustanovených Všeobecným nariadením povinná úplne alebo čiastočne žiadosti vyhovieť. Bude tomu tak najmä v prípade, ak bude žiadosť zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná, najmä pretože sa opakuje. V takýchto prípadoch môžeme (i) požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo na oznámenie alebo na uskutočnenie požadovaného opatrenia, alebo (ii) odmietnuť konať na základe žiadosti.

Ak obdržíme uvedenú žiadosť, ale budeme mať dôvodné pochybnosti o totožnosti žiadateľa, môžeme ho požiadať o poskytnutie dodatočných informácií potrebných na potvrdenie jeho totožnosti.

Ďalej máte právo obrátiť sa so svojou sťažnosťou priamo na dozorný úrad, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, www.dataprotection.gov.sk, ak máte za to, že osobné údaje nie sú spracúvané v súlade s právnymi predpismi.

Taktiež Vás informujeme, že naša spoločnosť vymenovala zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov. Kontaktným údajom na zodpovednú osobu je e-mail: bratislava@reprofit.sk.

Poskytovanie osobných údajov pacientov je zákonnou požiadavkou a pacient má povinnosť ich poskytnúť, rovnako ako zdravotný pracovník má právo ich vyžadovať. Neposkytnutie môže znamenať, že Prevádzkovateľ nebude môcť poskytnúť pacientovi zdravotné služby a tým by mohlo dôjsť k poškodeniu zdravia pacienta alebo priamemu ohrozeniu jeho života.

V Bratislave, dňa 1. 9. 2023

V Českej republike

Vážení klienti,

dovoľte, aby sme Vás v súlade so zákonom č. 110/2019 Sb. o spracovaní osobných údajov, informovali, ako naše zdravotnícke zariadenie Reprofit International s.r.o., so sídlom Hlinky 48/122, Brno 60300, IČ: 27677851, zapísané v obchodnom registri vedenom u Krajského súdu v Brne, oddiel C, vložka 51239, ako správca osobných údajov (ďalej len „správca“) spracováva Vaše osobné údaje a o právach a povinnostiach s tím spojených.


Za osobné údaje sa považujú všetky informácie o identifikovanej alebo idenifikovateľnej fyzickej osobe (taktiež nazývané „subjekt údajov“); identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú je možné priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.

1. Rozsah a účely spracovania osobných údajov

Osobné údaje správca spracováva v takom rozsahu, v akom mu boli subjektom údaje poskytnuté v súvislosti s uzavretím zmluvy o starostlivosť o zdravie so správcom, alebo v súvislosti s poskytovaním zdravotných služieb v súlade so zákonom č. 372/2011 Sb., o zdravotných službách a podmienkach ich poskytovania (zákon o zdravotných službách), jeho vykonávajúcimi predpismi a ďalšími predpismi upravujúcimi poskytovanie zdravotných služieb. Správca spracováva tiež osobné údaje, ktoré mu subjektom údajov neboli poskytnuté, ale ktoré získa pri poskytovaní zdravotných služieb, napr. údaje získané ako výsledky konkrétnych vyšetrení. Osobné údaje správca spracováva v súlade s platnými a obecne záväznými právnymi predpismi Českej republiky a k plneniu jeho zákonných povinností.

Vaše osobné údaje sú spracovávané k nasledujúcim účelom:

 • poskytovanie zdravotných služieb (plnenie zákonných povinností zo strany správcu);
 • účel vyplývajúci z jednania o zvažovanom zmluvnom vzťahu (za účelom uzavretia zmluvy o starostlivosti o zdravie);
 • účel vyplývajúci z plnenia zmluvy o starostlivosti o zdravie medzi Vami a správcom;
 • určenie, výkonov alebo obhajoba právnych nárokov;
 • poskytnutie v rozsahu nevyhnutne nutnom na právnych, ekonomických a daňových poradcov a auditorov, a to za účelom poskytovania poradenských služieb správcovi;

2. Zdroje osobných údajov

Správca spracováva osobné údaje, ktoré získa:

 • v súvislosti s poskytovaním zdravotných služieb v zmysle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotných službách a podmienkach ich poskytovania, a zákona č. 373/2011 Sb., o špecifických zdravotných službách;
 • priamo od subjektov údajov v súvislosti s vyriešením sťažností.

3. Kategórie osobných údajov a kategórie subjektov údajov

Predmetom spracovania sú nasledujúce kategórie osobných údajov:

 • adresné a identifikačné údaje, ktoré slúžia k jednoznačnej a nezameniteľnej identifikácii subjektov údaje, ako napr. meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého bydliska a iné;
 • kontaktné údaje ako kontaktná adresa, telefónne číslo, emailová adresa a iné;
 • ďalšie údaje, ako napr. bankové spojenie;
 • iné údaje nevyhnutné na plnenie zmluvy o starostlivosti o zdravie, najmä údaje o zdravotnom stave subjektu údajov.

Subjekty údajov, ktorých údaje správca osobných údajov spracováva a ktorým je určená táto informácia, sú:

 • klient/pacient;
 • potenciálny klient/pacient;

4. Spôsob spracovania a ochrana osobných údajov

Osobné údaje sú spracovávané predovšetkým v zdravotníckej dokumentácii v plnom súlade s platnými právnymi predpismi. Ich zabezpečenie a ochrana je zaistená v súlade s týmito predpismi a v súlade s Obecným nariadením.


K spracovaniu dochádza manuálnym spôsobom v listinnej a elektronickej podobe alebo automatizovane prostredníctvom výpočtovej techniky, a to za dodržania všetkých bezpečnostných zásad pre správu a spracovanie osobných údajov. Za týmto účelom boli správcom prijaté technické a organizačné opatrenia, najmä také, ktoré zaisťujú, aby nemohlo dôjsť k neoprávnenému alebo náhodilému prístupu k osobným údajom, ich zmene, zničeniu či strate, neoprávneným prenosom, neoprávnenému spracovaniu a k iným zneužitiam týchto osobných údajov. Všetky subjekty, ktorým môžu byť osobné údaje sprístupnené, rešpektujú právo subjektov údajov na ochranu súkromia a sú povinné postupovať podľa platných právnych predpisov ochrany osobných údajov sa týkajúcich.

5. Doba sprcovania osobných údajov

Správca spracováva osobné údaje po dobu nevyhnutne nutnú k splneniu daného účelu a v súlade s lehotami uvedenými v príslušných obecne záväzných právnych predpisoch Českej republiky pre skartáciu a archiváciu dokumentov, prípadne tak dlho, ako ich potrebuje na určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov.

6. Kategórie príjemcov osobných údajov

Príjemci osobných údajov subjektov sú:

 • ostatní poskytovatelia zdravotných služieb v rámci rozširujúcej či naväzujúcej zdravotnej starostlivosti poskytovatelia vybraných zdravotných služieb, najmä externé laboratóriá;
 • verejné inštitúcie, najmä zdravotné poisťovne;
 • spracovatelia na základe zmluvy so správcom v rozsahu údajov potrebných k účelu spracovania, napr. spoločnosti, ktoré spravujú systémy vedenia zdravotníckej dokumentácie v elektronickej podobe, osoby, zaisťujúce ukladanie či archváciu dát a iné;
 • osoby poskytujúce právne poradenstvo;
 • štátne orgány v rámci plnenia zákonných povinností stanovených príslušnými právnymi predpismi.

7. Poučenie o právach subjektov údajov

Máte právo u našej spoločnosti ako správca osobných údajov:

a) požadovať prístup k osobným údajom, ktoré správca spracováva, čím sa rozumie právo získať od správcu potvrdenie, či osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú,sú alebo nie sú spracovávané, a ak je tomu tak, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom a k ďalším informáciám uvedeným v čl. 15 Obecného nariadenia,
b) požadovať opravu osobných údajov, ktoré sú o Vás spracovávané, ak sú nepresné. S prihliadnutím k účelom spracovania máte v niektorých prípadoch právo požadovať tiež doplnenie neúplných osobných údajov,
c) požadovať výmaz osobných údajov v prípadoch, ktoré sú upravené v čl. 17 Obecného nariadenia,
d) požadovať obmedzenie spracovania údajov v prípadoch, ktoré sú upravené v čl. 18 Obecného nariadenia,
e) získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, ktoré spracovávame automatizovane na plnenie zmluvy uzavrenej s Vami, a to v štrukturovanom,bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, pričom máte právo požadovať, aby správca odovzdal tieto údaje inému správcovi; a to za podmienok a s obmedzeniami uvedenými v čl. 20 Obecného nariadenia a
f) máte právo vzniesť námietku proti spracovaniu v zmysle čl. 21 Obecného nariadenia z dôvodu týkajúcu sa Vašej konkrétnej situácie.

Ak obdržíme Vašu žiadosť, budeme Vás informovať o prijatých opatreniach bez zbytočného odkladu a v každom prípade do jedného mesiaca od obdržania žiadosti. Túto lehotu je možné v prípade potreby a s ohľadom na zložitosť a počet žiadostí predĺžiť o ďalšie dva mesiace. Naša spoločnosť nie je v určitých prípadoch stanovených Obecným nariadením povinná celkom alebo zčasti žiadosti vyhovieť. Bude tomu tak najmä, ak bude žiadosť zjavne nedôvodná alebo neprimeraná, najmä, pretože sa opakuje. V takých prípadoch môžeme (i) uložiť primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady spojené s poskytnutím požadovaných informácií alebo oznámení alebo s vykonaním požadovaných úloh alebo (ii) odmietnuť žiadosti vyhovieť.

Ak obdržíme vyššie uvedenú žiadosť, ale budeme mať dôvodné pochybnosti o totožnosti žiadateľa, môžeme ho požiadať o poskytnutie dodatočných informácií nevyhnutných k potvrdeniu jeho totožnosti.


Ďalej máte právo obrátiť sa so svojim podnetom na Úrad na ochranu osobných údajov priamo, ak máte zato, že osobné údaje nie sú spracovávané v súlade s právnymi predpismi, a to v mieste svojho obvyklého bydliska, v mieste výkonu zamestnania alebo v mieste, kde došlo k údajnému porušeniu. Ak Vám vznikla v dôsledku spracovania osobných údajov iná než majetková ujma, postupuje se pri uplatňovaní jeho nároku podľa zvláštneho zákona.


Zároveň Vás informujeme, že naša spoločnosť menovala poverenca na ochranu osobných údajov. Kontaktné údaje poverenca: Ing. Anna Mityashina, email: dpo@akdap.cz


Poskytovanie osobných údajov pacientov je zákonnou požiadavkou a pacient má povinnosť ich poskytnúť, rovnako ako zdravotnícky pracovník má právo ich vyžadovať. Neposkytnutie môže znamenať, že správca nebude môcť poskytnúť pacientovi zdravotné služby, a tým by mohlo dôjsť k poškodeniu pacientovho zdravia či priamemu ohrozeniu jeho života.

Platnosť od 25.07. 2023

Ing. Jonáš Vokřál MBA (konateľ spoločnosti)
Ing. Tomáš Krčál (konateľ spoločnosti)