Informații privind prelucrarea datelor personale

Pentru pacienții unităților medicale

Dragi clienti,

permiteți-ne, în conformitate cu Legea nr. 110/2019 Col. de legi privind prelucrarea datelor cu caracter personal, a vă informa cu privire la faptul că unitatea noastră medicală Reprofit International s.r.o., cu sediul social la Hlinky 48/122, Brno 60300, C.U.I.: 27677851, înscrisă în registrul comerțului  la Tribunalul Regional din Brno, secția C, dosar 51239 , în calitate de administrator al datelor cu caracter personal (denumit în continuare „administrator”) prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal și cu privire la drepturile și îndatoririle aferente.

Datele cu caracter personal sunt orice informație despre o persoană fizică identificată sau identificabilă (numită și „persoană vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană fizică care poate fi identificată direct sau indirect, în special prin referire la un anumit identificator, de exemplu nume, număr de identificare, date de localizare, identificator de rețea sau la unul sau mai multe elemente speciale de caracter fizic, fiziologic, identitate genetică, psihologică, economică, culturală sau socială a acestei persoane fizice.

1. Volumul și scopul prelucrării datelor cu caracter personal

Administratorul prelucrează datele cu caracter personal în măsura în care acestea au fost furnizate de persoana vizată în legătură cu încheierea unui contract de îngrijire a sănătății cu administratorul sau în legătură cu furnizarea de servicii de sănătate în conformitate cu Legea nr. 372/2011 Col. de legi, privind serviciile de sănătate și condițiile de prestare a acestora (Legea Serviciilor de Sănătate), regulamentele de aplicare ale acesteia și alte reglementări care definesc prestarea serviciilor de sănătate. Administratorul prelucrează și date cu caracter personal care nu i-au fost furnizate de persoana vizată, dar pe care le obține în timpul prestării de servicii de sănătate, de ex. datele obţinute ca rezultat al examinărilor specifice. Administratorul prelucrează datele cu caracter personal în conformitate cu reglementările legale valabile și general obligatorii ale Republicii Cehe și pentru a-și îndeplini obligațiile sale legale.

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate în următoarele scopuri:

prestarea serviciilor de sănătate (îndeplinirea obligaţiilor legale de către administrator);

scopul rezultat în urma negocierilor privind relaţia contractuală avută în vedere (în scopul încheierii unui contract de îngrijire a sănătăţii);

scopul care decurge din executarea contractului de îngrijire a sănătății dintre dumneavoastră și administrator;

stabilirea, exercitarea sau apărarea drepturilor legale;

furnizarea, în măsura necesară, pentru consilieri și auditori juridici, economici și fiscali, în scopul furnizării de servicii de consultanță administratorului;

2. Sursele datelor cu caracter personal

Administratorul prelucează date cu caracter personal, pe care le-a obținut:

în legătură cu furnizarea de servicii de sănătate în baza legii nr. 372/2011 Sb., provond serviciile de sănătate și condițiile de furnizare a acestora, și a legii nr. 373/2011 Sb., privind serviciile de sănătate specifice;

direct de la persoanele vizate în legătură cu gestionarea reclamațiilor.

3. Categorii de date cu caracter personal și categorii de persoane vizate

Obiectul prelucrării sunt următoarele categorii de date cu caracter personal:

• adresa și datele de identificare, care sunt utilizate pentru identificarea neechivocă și inconfundabilă a persoanelor vizate, cum ar fi

nume, prenume, data nașterii, adresa domiciliului permanent și altele;

• informații de contact precum adresa de contact, numărul de telefon, adresa de e-mail și altele;

• alte date, cum ar fi contactul bancar;

• alte date necesare executării contractului de asistență medicală, în special date privind starea de sănătate a persoanei vizate.

Persoanele vizate ale căror date le prelucrează managerul de date cu caracter personal și cărora le sunt destinate aceste informații sunt următoarele persoane:

clientul/pacientul;

clientul/pacientul potențial;

4. Modul de prelucrare și protecția datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal sunt prelucrate în principal în documentație medicală în deplină conformitate cu reglementările legale aplicabile. Securitatea și protecția acestora este asigurată în conformitate cu prezentele reglementări și în conformitate cu Regulamentul general.

Prelucrarea are loc manual în pe suport de hârtie și în formă electronică sau în mod automat prin tehnologie informatică, cu respectarea tuturor principiilor de securitate pentru gestionarea și prelucrarea datelor cu caracter personal. În acest scop, administratorul a luat măsuri tehnice și organizatorice, în special cele care asigură că nu poate exista un acces neautorizat sau accidental la datele cu caracter personal, modificarea, distrugerea sau pierderea acestora, transmiterea neautorizată, prelucrarea neautorizată și alte utilizări abuzive ale acestor date cu caracter personal. Toate entitățile cărora le pot fi puse la dispoziție datele cu caracter personal respectă dreptul persoanelor vizate la protecția vieții private și sunt obligate să procedeze în conformitate cu reglementările legale aplicabile privind protecția datelor cu caracter personal aferente.

5. Durata prelucrării datelor cu caracter personal

Administratorul prelucrează datele cu caracter personal pentru perioada necesară îndeplinirii scopului dat și în conformitate cu termenele specificate în reglementările legale relevante, general obligatorii ale Republicii Cehe pentru distrugerea și arhivarea documentelor, sau atâta timp cât este necesar pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea intereselor legitime.

6. Categorii de destinatari ai datelor cu caracter personal

Destinatarii datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate sunt:

alți furnizori de servicii de sănătate în cadrul asistenței medicale extinse sau ulterioare și furnizori de servicii de sănătate selectate, în special laboratoare externe;

instituţii publice, în special casele de asigurări de sănătate;

operatori în baza unui contract cu administratorul în măsura în care datele sunt necesare în scopul prelucrării, de ex. companii care gestionează sisteme de management al documentației medicale în formă electronică, persoane care asigură stocarea sau arhivarea datelor și altele;

persoane care oferă consultanță juridică;

autorităţi ale statului în cadrul îndeplinirii obligaţiilor legale stabilite prin reglementările legale în vigoare.

7. Instruiri privind persoanele vizate

În cadrul societății noastre, în postura de administrator de data cu caracter personal, aveți următoarele drepturi:

a) a solicita accesul la datele personale prelucrate de administrator, ceea ce înseamnă dreptul de a obține de la administrator

- confirmarea dacă sunt sau nu prelucrate date cu caracter personal care vă privesc și, dacă da, aveți

- dreptul de a avea acces la aceste date personale și la alte informații menționate la art. 15 din Regulamentul general,

b) a solicita corectarea datelor cu caracter personal care sunt prelucrate despre dumneavoastră dacă acestea sunt inexacte. Tinand cont

- de scopuri de prelucrare, în unele cazuri aveți dreptul de a solicita și completarea datelor cu caracter personal incomplete,

c) sa solicita ștergerea datelor cu caracter personal în cazurile reglementate la art. 17 din Regulamentul general,

d) a solicita restricționarea prelucrării datelor în cazurile reglementate la art. 18 din Regulamentul general,

e) a obține date cu caracter personal care vă privesc, date pe care le procesăm automat pentru îndeplinirea contractului încheiat cu dvs., într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit de mașină, prin care aveți dreptul de a solicita ca administratorul să transfere aceste date unui alt administrator; în condițiile și cu restricțiile specificate la art. 20 din Regulamentul general a

f) a vă opune prelucrării în sensul art. 21 din Regulamentul general din motive legate de situația dumneavoastră specifică.

În cazul în care primim solicitarea dumneavoastră, vă vom informa cu privire la măsurile luate fără întârzieri nejustificate și în orice caz în termen de o lună de la primirea solicitării. Dacă este necesar, acest termen poate fi prelungit cu încă două luni, ținând cont de complexitatea și numărul de cereri. În anumite cazuri prevăzute de Regulamentul general, compania noastră nu este obligată să dea curs cererii în totalitate sau în parte. Acesta va fi cazul special dacă cererea este vădit neîntemeiată sau disproporționată, mai ales pentru că este o cerere repetată. În astfel de cazuri, putem (i) să impunem o taxă rezonabilă care să reflecte costurile administrative asociate cu furnizarea informațiilor sau comunicării solicitate sau cu luarea acțiunii solicitate sau (ii) să refuzăm să ne conformăm cererii.

În cazul în care primim solicitarea de mai sus, dar avem îndoieli justificate cu privire la identitatea solicitantului, îi putem cere acestuia să furnizeze informații suplimentare necesare pentru a-i confirma identitatea.

În plus, aveți dreptul de a contacta direct Oficiul pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal din inițiativa dumneavoastră dacă considerați că datele cu caracter personal nu sunt prelucrate în conformitate cu reglementările legale, și anume la locul de reședință obișnuită, la locul de muncă sau la locul unde a avut loc o presupusă încălcare. Dacă, în urma prelucrării datelor cu caracter personal, ați suferit un alt prejudiciu decât un prejudiciu material, procedura de revendicare a drepturilor dumneavoastră este în conformitate cu o lege specială.

De asemenea, vă informăm că societatea noastră a numit o persoană responsabilă cu protecția datelor cu caracter personal. Datele de contact ale acestei persoane: Ing. Anna Mityashina, email: dpo@akdap.cz

Furnizarea datelor cu caracter personal ale pacienților este o cerință legală și pacientul are datoria să le furnizeze, așa cum expertul medical are dreptul să o solicite. Refuzul de furnizare a datelor personale poate însemna că administratorul nu va putea oferi pacientului servicii de sănătate, iar acest lucru ar putea duce la deteriorarea sănătății pacientului sau o amenințare directă la viața acestuia.

Valabilitate de la 01.12.2022

 

 

Ing. Jonáš Vokřál MBA (administrator societate)

Ing. Tomáš Krčál (administrator societate)