Tájékoztatás a személyes adatok feldolgozásáról

Egészségügyi intézmények betegei számára

Tisztelt ügyfelek!

Engedjék meg, hogy az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban: „Általános rendelet“) értelmében tájékoztassuk Önt arról, hogy az egészségi intézményünk, a Reprofit International s.r.o., székhelye Hlinky 48/122, Brno 60300, Cg. szám: 27677851 bejegyezve a brnói regionális bíróság által vezetett cégjegyzékben, alosztály: C, betétlapszám: 51239 a személyes adatok kezelőjeként (a továbbiakban: „adatkezelő“) feldolgozza az Ön személyes adatait, illetve az ezzel kapcsolatos jogokról és kötelességekről.

Személyes adat az azonosított vagy azonosítható természetes személyre (a továbbiakban: „érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, azonosító szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

1. A személyes adatok feldolgozásának célja és köre

Az adatkezelő olyan mértékben dolgozza fel a személyes adatokat, amelyben az érintettek ezeket az adatokat az adatkezelővel megkötött egészségügyi ellátásról szóló szerződéssel kapcsolatban a rendelkezésére bocsátották, vagy pedig az egészségügyi szolgáltatások nyújtásával kapcsolatban a Tt. 372/2011 számú az egészségügyi szolgáltatásokról és azok nyújtásának feltételeiről szóló törvény (a továbbiakban: egészségügyi szolgáltatásokról szóló törvény), annak végrehajtási rendeletei, valamint az egészségügyi szolgáltatások nyújtását szabályozó egyéb előírások értelmében Az adatkezelő olyan személyes adatokat is feldolgoz, amelyeket nem az érintettek bocsátottak a rendelkezésére, de amelyekre az egészségügyi szolgáltatások nyújtása során tesz szert, pl. a konkrét vizsgálatok eredményeként megszerzett adatok. Az adatkezelő a személyes adatokat a Cseh Köztársaság hatályos és általános érvényű jogszabályaival összhangban és a jogszabályi kötelezettségei teljesítése érdekében dolgozza fel.

Az Ön személyes adatai az alábbi célokra kerülnek feldolgozásra:

 • egészségügyi szolgáltatások nyújtása (jogszabályi kötelességek teljesítése az adatkezelő részéről);
 • a megkötendő egészségügyi ellátásról szóló szerződéssel kapcsolatban folyó tárgyalásokból eredő cél (a szerződés megkötése céljából);
 • az Ön és az adatkezelő között kötött egészségügyi ellátásról szóló szerződés teljesítéséből adódó cél;
 • a jogi igények meghatározása, teljesítése vagy megvédése céljából;
 • adatszolgáltatás feltétlenül szükséges mértékben a jogi, gazdasági és adótanácsadók és auditorok számára, konkrétan az adatkezelőnek történő tanácsadói szolgáltatások nyújtása céljából;

2. A személyes adatok forrásai

Az adatkezelő az alábbi módon szerzett személyes adatokat dolgozza fel:

 • a Tt. 372/2011 számú az egészségügyi szolgáltatásokról és azok nyújtásának feltételeiről szóló törvénnyel és a Tt. 373/2011 számú a különleges egészségügyi szolgáltatásokról szóló törvénnyel kapcsolatban;
 • közvetlenül az érintettektől a panaszok kezelésével kapcsolatba.

3. A személyes adatok kategóriái és az érintettek kategóriái

A feldolgozás tárgya a személyes adatok következő kategóriái lehetnek:

 • cím- és azonosítási adatok, amelyek az érintettek egyértelmű és félreérthetetlen azonosítására szolgálnak, mint például név, vezetéknév, születési dátum, állandó lakhely címe és egyéb;
 • elérhetőségek, mint például értesítési cím, e-mail cím és egyéb;
 • további adatok, mint például banki adatok;
 • egyéb adatok, amelyek feltétlenül szükségesek az egészségügyi ellátásról szóló szerződés teljesítéséhez, főként az érintettek egészségi állapotára vonatkozó adatok.

Az érintettek, akik adatait az adatkezelő feldolgozza, és akiknek ezek a tájékoztatás szól:

 • ügyfél/páciens;
 • potenciális ügyfél/páciens;

4. A személyes adatok feldolgozásának módja és védelme

A személyes adatok feldolgozására elsősorban az egészségügyi dokumentációban teljes mértékben a hatályos jogszabályok értelmében kerül sor. Azok biztosítása és védelme a jelen jogszabályokkal és az Általános rendelettel összhangban kerül bebiztosításra.

A feldolgozásra kézi módon kerül sor papír-alapú vagy elektronikus formában, illetve automatizált módon a számítástechnika eszközeit alkalmazva, és közben betartva valamennyi a személyes adatok kezelésére és feldolgozására vonatkozó biztonsági alapelvet. Ebből a célból az adatkezelő egy technikai és szervezési intézkedést fogadott el, amely biztosítja, hogy ne kerülhessen sor a személyes adatokhoz történő jogellenes vagy véletlen hozzáférésre, azok módosítására, megsemmisülésére vagy elvesztésére, jogellenes átvitelére, jogosulatlan feldolgozására, illetve az ilyen személyes adatokkal történő visszaélésre. Minden olyan alany, aki számára hozzáférhetővé tehetők a személyes adatok, tiszteletben tartja az érintettek adatvédelmi jogát, és köteles a hatályos adatvédelemmel kapcsolatos jogszabályok értelmében eljárni.

5. A személyes adatok feldolgozásának időtartama

Az adatkezelő a személyes adatokat az adott cél teljesítése érdekében feltétlenül szükséges ideig dolgozza fel, és összhangban a Cseh Köztársaság iratmegsemmisítésre és -archiválásra vonatkozó általános érvényű jogszabályaiban meghatározott időtartamokkal, illetve olyan hosszú ideig, ameddig erre szüksége van a jogi igények meghatározása, teljesítése és megvédése céljából.

6. A személyes adatok címzettjei

A személyes adatok címzettjei az alábbiak:

 • egyéb egészségügyi szolgáltatók a kiegészítő vagy következő egészségügyi ellátás keretén belül és a kiemelt egészségügyi szolgáltatók, főként a külső laboratóriumok;
 • közintézmények, főként az egészségügyi biztosítók;
 • adatfeldolgozók az adatkezelővel kötött szerződés alapján a feldolgozás céljából szükséges adatok terjedelmében, pl. az egészségügyi dokumentáció elektronikus formában történő vezetésére szolgáló rendszereket kezelő társaságok, az adatok tárolását és archiválását biztosító személyek és mások;
 • jogi tanácsadást nyújtó személyek;
 • állami szervek a vonatkozó jogszabályokban meghatározott törvényi kötelezettségek teljesítése keretén belül.

7. Tájékoztatás az érintettek jogairól

A társaságunknál, mint a személyes adatok adatkezelőjénél, az alábbira jogosultak:

a) hozzáférést igényelni a személyes adatokhoz, amelyeket az adatkezelő feldolgoz, ami alatt azt értjük, hogy joga van az adatkezelőtől egy igazolást kapni arról, hogy a személyes adatok, amelyek Önre vonatkoznak, feldolgozásra kerülnek-e vagy sem, és amennyiben ez így van, joga van hozzáférést nyerni ezekhez a személyes adatokhoz és az Általános rendeletben feltüntetett további információkhoz,

b) igényelni a személyes adatok javítását, amelyek Önről feldolgozás alatt állnak, amennyiben azok nem pontosak. Tekintettel a feldolgozás céljára bizonyos esetekben joguk van a hiányos személyes adatok kiegészítését is kérni,

c) igényelni a személyes adatok törlését olyan esetekben, amelyeket az Általános rendelet 17. cikke taglal,

d) igényelni a személyes adatok feldolgozásának korlátozását olyan esetekben, amelyeket az Általános rendelet 18. cikke taglal,

e) megszerezni az Önre vonatkozó személyes adatokat, amelyeket automatizált módon dolgozunk fel az Önnel kötött szerződés teljesítése céljából, strukturált, általánosan használt és géppel olvasható formátumban, és emellett joga van igényelni, hogy az adatkezelő ezeket az adatokat átadja egy másik adatkezelőnek; konkrétan az Általános rendelet 20. cikkében meghatározott feltételek és korlátozások mellett, és

f) joga van tiltakozni a feldolgozás ellen az Általános rendelet 21. cikke értelmében az Ön konkrét helyzetére vonatkozó okokból.

Amennyiben megkapjuk az Ön kérelmét, haladéktalanul és minden esetben a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatni fogjuk Önt az elfogadott intézkedésekről. Szükség esetén és tekintettel a kérelmek bonyolultságára és számára ez a határidő meghosszabbítható további két hónappal. A társaságunk az Általános rendeletben meghatározott bizonyos esetekben nem köteles teljes mértékben vagy részben eleget tenni a kérelemnek. Erre főleg olyan esetben kerül sor, amikor a kérelem nyilvánvalóan alaptalan vagy indokolatlan lesz, főként ha ismétlődik is. Ilyen esetekben (i) méltányos bírságot szabhatunk ki tekintettel az igényelt információk szolgáltatásával vagy a tájékoztatással, illetve az igényelt lépések megtételével kapcsolatos ügyviteli költségekre vonatkozóan (ii) elutasíthatjuk a kérelem teljesítését.

Ha a fentiekben részletezett kérelmet kapunk, vagy megalapozott kétségeink lesznek a kérelmező személyazonosságával kapcsolatban, kiegészítő információk szolgáltatását kérhetjük, amelyek elengedhetetlenek az adott személy személyazonosságának igazolásához.

Továbbá joguk van a beadványukkal közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulni, amennyiben úgy véli, hogy a személyes adatai feldolgozására nem a jogszabályok értelmében kerül sor, konkrétan az állandó lakhelyén, a munkavégzés helyszínén illetve azon a helyen, ahol az állítólagos jogsértésre sor került. Amennyiben a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatban bármilyen vagyoni kár érte Önt, az ilyen kártérítési igénynél egy különleges törvény értelmében járnak el.

Szeretnénk továbbá tájékoztatni Önt, hogy a társaságunk kinevezett egy adatvédelmi tisztviselőt. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei: Ing. Anna Mityashina, email: dpo@akdap.cz

A páciensek személyes adatainak szolgáltatása egy törvényi követelmény, és a páciens köteles ezeket az adatokat nyújtani, és az egészségügyi dolgozó pedig jogosult igényelni azokat. Az adatok nem szolgáltatása azt is jelentheti, hogy az adatkezelő a páciensnek nem tud egészségügyi szolgáltatásokat nyújtani, és ezáltal károsodhat a páciens egészsége vagy akár az élete is közvetlen veszélybe kerülhet.

Érvényesség 01.12. 2022

 

Ing. Jonáš Vokřál MBA (a társaság ügyvezetője)

Ing. Tomáš Krčál (a társaság ügyvezetője)