Informácie o spracovaní osobných údajov

Pre zmluvných partnerov

Vážení partneri,


dovoľte, aby sme Vás v súlade so zákonom č. 110/2019 Sb. o spracovaní osobných údajov, informovali, ako naše zdravotnícke zariadenie Reprofit International s.r.o., so sídlom Hlinky 48/122, Brno 60300, IČ: 27677851, zapísané v obchodnom registri vedenom u Krajského súdu v Brne, oddiel C, vložka 51239, ako správca osobných údajov (ďalej len „správca“) spracováva Vaše osobné údaje, teda osobné údaje skutočných či potenciálnych zmluvných partnerov – fyzických osôb, a o právach a povinnostiach s tým spojených.


Za osobné údaje sa považujú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe (tiež nazývané „subjekt údajov“); identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú je možné priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo na jeden či viacej zváštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.

1. Rozsah a účely spracovania osobných údajov

Osobné údaje správca spracováca v takom rozsahu, v akom mu boli subjektom údajov poskytnuté v súvislosti s uzavretím zmluvy so správcom. Správca spracováva také osobné údaje, ktoré mu subjektom údajov neboli poskytnuté, ale ktoré sú verejne prístupné, najmä. údaje získané z verejných registrov. Osobné údaje správca spracováva v súlade s platnými a obecne záväznými právnymi predpismi Českej republiky a k plneniu jeho zákonných povinností.

Vaše osobné údaje sú spracovávané k nasledujúcim účelom:

 • účel vyplývajúci z jednania o zvažovanom zmluvnom vzťahu (za účelom uzavretia zmluvy);
 • účel vyplývajúci z plnenia zmluvy medzi Vami a správcom, najmä. k evidencii zmluvných vzťahov, na kontrolu činnosti, pre štatistické účely a iné;
 • určenie, výkon alebo obhajoba právnych nárokov;
 • účel IT bezpečnosti správcu v prípade informácií získaných z elektronickej komunikácie so subjektom, napr. IP adresa a iné;
 • účel plnenia zákonných povinností plynúcich správcovi z platných právnych predpisov, najmä predpisov upravujúcich vedenie účtovníctva a daní, predpisov o regulácii reklamy a iných;
 • účel priameho marketingu, najmä zasielanie obchodných oznámení;

2. Zdroje osobných údajov

Správca spracováva osobné údaje, ktoré získa:

 • v súvislosti s jednaním o zvažovanom zmluvnom vzťahu (za účelom uzavretia;
 • v súvislosti s plnením podmienok plynúcich zo zmluvy;
 • priamo od subjektu údajov v súvislosti s vybavovaním sťažností;
 • z evidencí;

3. Kategórie osobných údajov a kategórie subjektu údajov

Predmetom spracovania sú nasledujúce kategórie osobných údajov:

 • adresné a identifikačné údaje, ktoré slúžia k jednoznačnej a nezameniteľnej iidentifikácii subjektu údajov, ako napr. meno, priezvisko, dátum narodenia, identifikačné číslo a iné;
 • kontaktné údaje ako kontaktná adresa, telefónne číslo, emailová adresa a iné;
 • ďalšie údaje, ako napr. bankové spojenie, údaje uvedené v zmluve, fakturované a hradené (dlžné) čiastky, údaje o prebiehajúcom plnení zmluvných záväzkov, komunikácia medzi subjektom a správcom či ich zamestnancami.

Správca týmto uvedomuje subjekty údajov, že rodné číslo bude spracovávané len, pokiaľ ho subjekt správcovi sám dobrovoľne povie, alebo ak to vyžaduje zákon. V prípade, že subjekt dobrovoľne poskytne správcovi údaj o svojom rodnom čísle, súhlasí v súlade s ust. § 13c odst. 1 zákona č. 133/2000 Sb., o evidencii obyvateľov a rodných číslach a o zmene niektorých zákonov, s tým, aby bolo správcom toto rodné číslo spracovávané za účelmi uvedenými vyššie v tomto dokumente. Taký súhlas môže byť v súlade s Obecným nariadením kedykoľvek subjektom odvolaný, a to prostredníctvom emailové adresy: dpo@akdap.cz

V súvislosti s komunikáciou so subjektom údajov si správca môže ukladať tiež niektoré technické údaje, teda čas vykonannej komunikácie so subjektom a IP adresu, z ktorej bude zaslaná.


U potenciálnych zmluvných partnerov môže správca spracovávať údaje získané z verejných zdrojov (ako napr. webové stránky či potenciálnym zmluvným partnerom zadaná inzercia), aby ich potom mohla kontaktovať s ponukou služieb. Takéto základné údaje si správca môže uložiť do svojho IT systému za účelom ďalšieho kontaktu.


Subjekty údajov, ktorých údaje správca osobných údajov spracováva a ktorým je určená táto informácia sú:

 • zmluvný partner správca;
 • potenciálny zmluvný partner správca;

4. Spôsob spracovania a ochrana osobných údajov

Osobné údaje sú spracovávané v plnom súlade s platnými právnymi predpismi. Ich zabezpečenie a ochrana je zaistená v súlade s týmito predpismi i v súlade s Obecným nariadením.


K spracovávaniu dochádza manuálnym spôsobom v listinnej a elektronickej podobe alebo automatizovane prostredníctvom výpočtovej techniky, a to za dodržania všetkých bezpečnostných zásad pre správu a spracovanie osobných údajov. Za týmto účelom bolo správcom prijaté technické a organizačné opatrenie, najmä také, ktoré zaisťujú, aby nemohlo dôjsť k neoprávnenému alebo náhodilému prístupu k osobným údajom, ich zmene, zničeniu či strate, neoprávneným prenosom,neoprávnenému spracovaniu a k inému zneužitiu týchto osobných údajov. Všetky subjekty, ktorým môžu byť osobné údaje sprístupnené, rešpektujú právo subjektu údajov na ochranu súkromia a sú povinné postupovať podľa platných právnych predpisov ochrany osobných údajov sa týkajúcich.


Údaje o potencionálnych, súčasných či minulých partneroch môžu byť spracovávané aj na účely tzv. priameho marketingu. Tým je typické zasielanie emailov či telefonický kontakt s obchodnými oznámeniami. V súlade s ust. § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o niektorých službách informačnej spoločnosti, teda budú správcom subjektov údajov zasielané obchodné oznámenia. Toto zasielanie má subjekt možnosť kedykoľvek odmietnuť, a to prostredníctvom emailovej adresy: dpo@akdap.cz

5. Doba spracovania osobných údajov

Správca spracováva osobné údaje po dobu nevyhnutne nutnú k splneniu daného účelu a v súlade s lehotami uvedenými v príslušných obecne záväzných právnych predpisoch Českej republiky, prípadne tak dlho, ako ich potrebuje na určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov.


Kontaktné údaje subjektov na účely zasielania obchodných oznámení budú spracovávané po dobu, pokiaľ subjekt vvyjadrí s takým zasielaním nesúhlas. Následne bude správca spracovávať len základné údaje o tom, prečo subjektu obchodné oznámenia zasielal, a to po primeranú dobu na účely preukázania oprávnenosti takého zasielania.


Pri určení primeranosti doby spracovania osobných údajov bude ďalej vychádzané najmä z hľadiska dĺžky premlčacej doby, pravdepodobnosti vznesenia právnych nárokov, pravdepodobnosti a významu hroziacich rizík a ďalších.

6. Aktualizácia osobných údajov

Jednou z povinností správcu je spracovávať presné údaje. Preto týmto správca zdvorilo žiada všetkých svojich zmluvných partnerov, aby v prípade, že dôjde na ich strane k akejkoľvek zmene správcu poskytnutých či získaných osobných údajov, o takejto zmene správcu informovali. Za týmto účelom je možné správcu kontaktovať prostredníctvom adresy: dpo@akdap.cz

7. Kategórie príjemcov osobných údajov

Príjemci osobných údajov subjektov sú:

 • pacienti;
 • verejné inštitúcie, najmä. zdravotné poisťovne;
 • spracovatelia na základe zmluvy so správcom v rozsahu údajov potrebných k účelu spracovania, napr. dodávatelia externých služieb, najmä programátorskej či inej podpornej technickej služby, osoby zaisťujúce ukladanie či archiváciu dát, dodavatelia IT systému, prevádzkovatelia serverov, ktorých správca využíva a iný;
 • v rozsahu neodkladne nutnom, právny, ekonomický a daňový poradcovia a auditori, a to za účelom poskytovania poradenských služieb správcovi;
 • štátne orgány v rámci plnenia zákonných povinností stanovených príslušnými právnymi predpismi.

8. Poučenie o právach subjektu údajov

Máte právo u našej spoločnosti ako správca osobných údajov:

a) požadovat prístup k osobným údajom, ktoré správca spracováva, čím sa rozumie právo získať od správcu potvrdenie, či osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, sú či nie sú spracovávané, a ak je tomu tak, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom a k ďalším informáciám uvedeným v čl. 15 Obecného nariadenia,
b) požadovať opravu osobných údajov, ktoré sú o Vás spracovávané, ak sú nepresné. S prihliadnutím
c) k účelom spracovania máte v niektorých prípadoch právo požadovať tiež doplnenie neúplných osobných údajov,
d) požadovať výmaz osobných údajov v prípadoch, ktoré sú upravené v čl. 17 Obecného nariadenia,
e) požadovať obmedzenie spracovania údajov v prípadoch, ktoré sú upravené v čl. 18 Obecného nariadenia,
f) získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, ktoré spracovávame automatizovane pre plnenie zmluvy uzatvorenej s Vami, a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, pričom máte právo požadovať, aby správca odovzdal tieto údaje inému správcovi; a to za podmienok a s obmedzeniami uvedenými v čl. 20 Obecného nariadenia a
g) máte právo vzniesť námietku proti spracovaniu v zmysle čl. 21 Obecného nariadenia z dôvodu týkajúcu sa Vašej konkrétnej situácie.

Ak obdržíme Vašu žiadosť, budeme Vás informovať o prijatých opatreniach bez zbytočného odkladu a v každom prípade do jedného mesiaca od obdržania žiadosti. Túto lehotu je možné v prípade potreby a s ohľadom na zložitosť a počet žiadostí predĺžiť o ďalšie dva mesiace. Naša spoločnosť nie je v určitých prípadoch stanovených Obecným nariadením povinná celkom alebo sčasti žiadosti vyhovieť. Bude tomu tak najmä, ak bude žiadosť zjavne nedôvodná alebo neprimeraná, najmä pretože sa opakuje. V takých prípadoch môžeme (i) uložiť primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady spojené s poskytnutím požadovaných informácií alebo vyjadrenie alebo s vykonaním požadovaných úkonov alebo (ii) odmietnuť žiadosti vyhovieť.


Ak obdržíme vyššie uvedenú žiadosť, ale budeme mať dôvodné pochybnosti o totožnosti žiadateľa, môžeme ho požiadať o poskytnutie dodatočných informácií potrebných k potvrdeniu jeho totožnosti.

Ďalej máte právo obrátiť sa so svojim podnetom na Úrad na ochranu osobných údajov priamo, ak máte za to, že osobné údaje nie sú spracovávané v súlade s právnymi predpiismi, a to v mieste svojho obvyklého bydliska, v mieste výkonu zamestania alebo v mieste, kde došlo k údajnému porušeniu. Ak Vám vznikla v dôsledku spracovania osobných údajov iná než majetková ujma, postupuje sa pri uplatňovaní ich nároku podľa zvláštneho zákona.

Zároveň Vás informujeme, že naša spoločnosť vymenovala poverenca na ochranu osobných údajov. Kontaktné údaje poverenca: Ing. Anna Mityashina, email: dpo@akdap.cz


Poskytovanie osobných údajov pacientov je zákonným požiadavkom a pacient má povinnosť ich poskytnúť, rovnako ako zdravotnícky pracovník má právo ich vyžadovať. neposkytnutie môže znamenať, že správca nebude môcť poskytnúť pacientovi zdravotné služby, a tým by mohlo dôjsť k poškodeniu pacientovho zdravia či priamemu ohrozeniu jeho života.

Platnosť od 25.07. 2023

Ing. Jonáš Vokřál MBA (jednateľ spoločnosti)
Ing. Tomáš Krčál (jednateľ spoločnosti)