Ochrana oznamovatelů

„whistleblowing“

Na základě zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, účinného od 1. srpna 2023, který byl vydán v návaznosti na směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019, o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie, vznikla klinice Reprofit International s.r.o. povinnost určit příslušnou osobu, a implementovat procesy vyplývající z tohoto zákona do svých interních postupů.

Dle tohoto zákona je účinná a komplexní ochrana oznamovatelů, tedy osob, které oznámí protiprávní jednání v souvislosti s prací, podstatným prvkem boje proti korupci a součástí fungujícího právního státu.

Klinika Reprofit International s.r.o., pro účely podávání oznámení o případném protiprávním jednání zřídila vnitřní oznamovací systém a jmenovala příslušnou osobu, tj. osobu odpovědnou za přijímání a řešení oznámení.

Jako příslušná osoba pro příjem oznámení byla jmenována specialistka kvality kliniky Reprofit International s.r.o.

Osobou oprávněnou podávat oznámení:

může být kdokoliv, kdo se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností dozvěděl o protiprávním jednání, např. zaměstnanec, uchazeč o zaměstnání, dodavatel, zájemce o zakázku. Na anonymně podaná oznámení se nevztahuje zákon o ochraně oznamovatelů, ledaže dojde k odhalení totožnosti původně anonymního oznamovatele.

Oznámení lze učinit:
  • elektronicky na e-mailovou adresu whistleblowing@reprofit.cz
  • telefonicky na tel. +420 720 821 651 v pracovní dny v pracovní době 8 – 15 hod (z rozhovoru se pořizuje písemný záznam)
  • osobně po předchozí dohodě s příslušnou osobou, tel.: +420 720 821 651 (schůzka proběhne nejpozději do 14 dní od žádosti o ni)
  • písemně v listinné podobě na adresu Reprofit International s.r.o., Hlinky 48/122, 603 00 Brno. Zalepená obálka musí být označena slovy „NEOTVÍRAT –  OZNAMOVATEL“.

Telefonické rozhovory nejsou nahrávány. Oznámení lze nahrát pouze v případě osobního setkání. O přijetí oznámení bude oznamovatel vyrozuměn do 7 dnů od přijetí oznámení.

Oznámení by mělo obsahovat jméno a datum narození oznamovatele, popřípadě jiné údaje, na jejichž základě je možné určit jeho totožnost, jako např. pracovní e-mail, není-li sdílený s jinými zaměstnanci.

Oznámení nesmí obsahovat takové informace, jejichž sdělení by představovalo porušené lékařského tajemství.

Oznámení je posuzováno z hlediska jeho důvodnosti a v případě, že je posouzeno jako důvodné, je postoupeno příslušnému orgánu veřejné moci k dalšímu prošetření. O výsledku posouzení bude oznamovatel vyrozuměn do 30 dnů od přijetí oznámení a v odůvodněných případech tuto lhůtu lze prodloužit o dalších 30 dnů.

Pověřený zaměstnanec nesmí údaje z oznámení poskytnout třetí osobě, která není také ustanovena jako pověřená osoba s výjimkou předávání informací příslušnému orgánu veřejné moci podle jiných právních předpisů. O takovémto postupu je oznamovatel vždy předem informován.

Oznamovatel by měl mít konkrétní důvody pro to se domnívat, že jím oznamované protiprávní jednání spadá pod ochranu zákona o ochraně oznamovatelů. Doplnění oznámení o věrohodné či ověřitelné informace nebo doklady o ohlašovaném protiprávním jednání mohou pozitivně ovlivnit způsob a výsledek prošetření oznámení.

O závadném jednání nebo o tom, že může dojít k jeho spáchání nemusí mít oznamovatel pro účely podání oznámení důkaz, pokud má rozumný důvod domnívat se, že k závadnému jednání skutečně došlo nebo může dojít. Oznamovatel není povinen prověřovat svá podezření. To je úkolem kliniky Reprofit International s.r.o.

Při získávání dokladů dokládajících oznamované skutečnosti by se oznamovatel neměl dopustit jednání, které by mohlo mít charakter trestného činu.

Více lze nalézt na:

Metodika Ministerstva spravedlnosti https://oznamovatel.justice.cz/

Externí oznamovací systém Ministerstva spravedlnosti naleznete zde: https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/