Informații privind prelucrarea datelor personale

Pentru partenerii contractuali

Stimați parteneri,

permiteți ca, în conformitate cu Legea nr. 110/2019 Col. de legi, privind prelucrarea datelor cu caracter personal, să vă informăm, că unitatea noastră de sănătate Reprofit International s.r.o., cu sediul social la Hlinky 48/122, Brno 60300, ID: 27677851, înregistrată în registrul comerțului pe lângă Tribunalul Regional din Brno, secția C, dosar nr. 51239 , în calitate de operator de date cu caracter personal (denumit în continuare „administrator”) prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, adică datele personale ale partenerilor contractuali reali sau potențiali - persoane fizice, precum și drepturile și obligațiile asociate acestora.

Datele cu caracter personal reprezintă orice informație despre o persoană fizică identificată sau identificabilă (numită și „persoană vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană fizică care poate fi identificată direct sau indirect, în special prin referire la un anumit identificator, de exemplu un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator de rețea sau la unul sau mai multe elemente speciale de caracter fizic, fiziologic, identitatea genetică, psihologică, economică, culturală sau socială a acestei persoane fizice.

1. Volumul și scopul prelucrării datelor personale

Administratorul prelucrează date personale în volumul furnizat de către persoana vizată în legătură cu încheierea contractului. Administratorul prelucreazîă de asemenea date personale care nu au fost furnizate de către persoana vizată, dar care sunt accesibile publicului, în special date existente în registre publice. Administratorul prelucrează datele personale în conformitate cu reglementările legislative în vigoare și general obligatorii în republica Cehă, în vederea îndeplinirii îndatoririlor legale.

Datele dvs. personale sunt prelucrate în următoarele scopuri:

 • scopul rezultat în urma negocierilor privind relația contractuală avută în vedere (în scopul încheierii unui contract);
 • scopul care decurge din executarea contractului dintre dumneavoastră și administrator, în special pentru înregistrarea relațiilor contractuale, pentru activități de monitorizare, în scopuri statistice și altele;
 • stabilirea, exercitarea sau apărarea unor drepturi legale;
 • scopul securității informatice a administratorului în cazul informațiilor obținute din comunicarea electronică cu subiectul, de exemplu adresa IP și altele;
 • scopul îndeplinirii obligațiilor legale ale administratorului care decurg din reglementările legale aplicabile, în special normele care reglementează contabilitatea și fiscalitatea, norme privind reglementarea publicității și altele;
 • scopul marketingului direct, în special trimiterea de mesaje comerciale;

2. Surse de date cu caracter personal

Administratorul prelucrează date personale obținute în modul următor:

 • în legătură cu negocierile privind relația contractuală în cauză (în scopul încheierii;
 • în legatură cu îndeplinirea condițiilor ce decurg din contract;
 • direct de la persoanele vizate în legătură cu gestionarea reclamațiilor;
 • din evidențe;

3. Categorii de date cu caracter personal și categorii de persoane vizate

Obiectul prelucrării sunt burmătoarele date cu caracter personal:

 • adresa și datele de identificare, care sunt utilizate pentru identificarea neechivocă și inconfundabilă a persoanelor vizate, cum ar fi numele, prenumele, data nașterii, numărul de identificare și altele;
 • informații de contact, cum ar fi adresa de contact, numărul de telefon, adresa de e-mail și altele;
 • alte date, precum detalii bancare, date specificate în contract, sume facturate și plătite (datorate), date privind îndeplinirea în derulare a obligațiilor contractuale, comunicarea dintre entitate și administrator sau angajații acestora.

Administratorul informează persoanele vizate că CNP va fi prelucrat numai dacă subiectul îl dezvăluie în mod voluntar administratorului sau dacă este cerut de lege. În cazul în care subiectul furnizează în mod voluntar administratorului informații despre CNP, acesta este de acord, în conformitate cu § 13c, paragraful 1 din Legea nr. 133/2000 Col. de legi, privind înregistrarea populației și CNP și cu privire la modificarea unor legi, că acest CNP este prelucrat de administrator în scopurile menționate mai sus în prezentul document. Un astfel de consimțământ poate fi revocat de subiect în orice moment, în conformitate cu Regulamentul general, prin adresa de e-mail: dpo@akdap.cz

În legătură cu comunicarea cu persoana vizată, administratorul poate stoca și unele date tehnice, adică ora comunicării cu subiectul și adresa IP de la care va fi trimisă.

Pentru potențialii parteneri contractuali, administratorul poate prelucra date obținute din surse publice (cum ar fi site-uri web sau reclame introduse de potențiali parteneri contractuali) pentru a-i contacta cu o ofertă de servicii. Administratorul poate salva astfel de date de bază în sistemul său IT pentru contacte ulterioare.

Persoane vizate ale căror date personale sunt prelucrate de către administrator, sunt următoarele:

 • partenerul contractual al adminsitratorului;
 • partenerul contractual potențial al administratorului.

4. Modul de prelucrare și protecția datelor personale

Datele cu caracter personal sunt prelucrate în deplină conformitate cu reglementările legale aplicabile. Securitatea și protecția acestora este asigurată în conformitate cu prezentele reglementări și în conformitate cu Regulamentul general.

Prelucrarea are loc manual în formă pe suport de hârtie și electronică sau automat prin tehnologie informatică, cu respectarea tuturor principiilor de securitate pentru gestionarea și prelucrarea datelor cu caracter personal. În acest scop, administratorul a luat măsuri tehnice și organizatorice, în special cele care asigură că nu poate exista acces neautorizat sau accidental la datele cu caracter personal, modificarea, distrugerea sau pierderea acestora, transmiterea neautorizată, prelucrarea neautorizată și alte utilizări abuzive ale acestor date cu caracter personal. Toate entitățile cărora le pot fi puse la dispoziție datele cu caracter personal respectă dreptul persoanelor vizate la protecția vieții private și sunt obligate să procedeze în conformitate cu reglementările legale aplicabile privind protecția datelor cu caracter personal.

Datele despre partenerii potențiali, actuali sau trecuți pot fi, de asemenea, prelucrate în scopul așa-numitului marketing direct. Aceasta este de obicei trimiterea de e-mailuri sau contact telefonic cu mesaje de afaceri. În conformitate cu prevederile § 7 din Legea nr. 480/2004 Col. d elegi, privind anumite servicii ale societății informaționale, comunicările comerciale vor fi transmise persoanelor vizate de către administrator. Subiectul are opțiunea de a refuza oricând această trimitere, prin adresa de e-mail: dpo@akdap.cz

5. Durata prelucrării datelor personale

Administratorul prelucrează datele cu caracter personal pentru perioada necesară pentru îndeplinirea scopului dat și în conformitate cu termenele specificate în reglementările legale relevante, general obligatorii din Republica Cehă, sau atâta timp cât este necesar pentru determinarea, îndeplinirea sau apărarea drepturilor legale.

Datele de contact ale subiecților în scopul trimiterii de mesaje comerciale vor fi prelucrate până când subiectul își exprimă dezacordul cu o astfel de trimitere. După aceea, administratorul va procesa doar date de bază despre motivul pentru care a transmis subiectului mesajul de afaceri, pentru o perioadă rezonabilă de timp în scopul de a dovedi legitimitatea unei astfel de trimiteri.

Pentru a determin caracterul adecvat al timpului de prelucrare a datelor cu caracter personal, avem în vedere în special durata termenului de prescripție, probabilitatea de a solicita drepturi legale, probabilitatea și semnificația riscurilor iminente și altele.

6. Actualizarea datelor cu caracter personal

Una dintre sarcinile administratorului este să prelucreze datele exacte. Prin urmare, administratorul solicită politicos toți partenerii săi contractuali să informeze administratorul despre o astfel de schimbare în cazul oricărei modificări din partea lor a datelor personale furnizate sau obținute de administrator. În acest scop, administratorul poate fi contactat la adresa: dpo@akdap.cz

7. Categorii de destinatari ai datelor personale

Destinatarii datelor personale ale persoanelor vizate sunt următorii:

 • pacienți;
 • instituțiile publice, în special casele de asigurări de sănătate;
 • persoane împuternicite cu prelucrarea în baza unui contract cu administratorul în măsura în care datele sunt necesare în scopul prelucrării, de exemplu furnizori de servicii externe, în special programare sau alte servicii de suport tehnic, persoane care asigură stocarea sau arhivarea datelor, furnizorii de sisteme informatice, operatori de servere utilizate de administrator și alții;
 • în măsura în care este necesar, consilieri și auditori juridici, economici și fiscali, în scopul acordării de servicii de consultanță administratorilor;
 • autorități ale statului în cadrul îndeplinirii obligațiilor legale stabilite prin reglementările legale în vigoare

8. Instrucțiuni privind drepturile persoanei vizate

În cadrul companiei noastre ca administrator de date personale, aveți drepturile următoare:

a) a solicita accesul la datele cu caracter personal prelucrate de administrator, ceea ce înseamnă dreptul de a obține de la administrator confirmarea dacă sunt sau nu prelucrate date cu caracter personal care vă privesc și, în caz afirmativ, aveți dreptul de a obține acces la aceste date personale; date și alte informații enumerate la articolul 15 din Regulamentul general,

b) a solicita corectarea datelor cu caracter personal care sunt prelucrate despre dumneavoastră dacă acestea sunt inexacte. Ținând cont de scopurile prelucrării, în unele cazuri aveți dreptul de a solicita și completarea datelor cu caracter personal incomplete,

c) a solicita ștergerea datelor cu caracter personal în cazurile reglementate la articolul 17 din Regulamentul general,

d) a solicita restricționarea prelucrării datelor în cazurile care sunt reglementate la articolul 18 din Regulamentul general,

e) a obține date cu caracter personal care vă privesc, pe care le prelucrăm automat pentru îndeplinirea contractului încheiat cu dumneavoastră, într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit automat, în timp ce aveți dreptul de a solicita administratorului să transfere aceste date către alt administrator; în condițiile și cu restricțiile specificate la articolul 20 din Regulamentul general și

f) aveți dreptul de a vă opune prelucrării în sensul articolului 21 din Regulamentul general din motive legate de situația dumneavoastră specifică.

Dacă primim solicitarea dumneavoastră, vă vom informa cu privire la măsurile luate fără întârzieri nejustificate și în orice caz în termen de o lună de la primirea solicitării. Dacă este necesar, acest termen poate fi prelungit cu încă două luni, ținând cont de complexitatea și numărul de cereri. In anumite cazuri prevăzute de Regulamentul General, compania noastră nu este obligată să dea curs cererii în totalitate sau în parte. Acesta va fi cazul în special dacă cererea este vădit neîntemeiată sau disproporționată, mai ales pentru că este repetată. În astfel de cazuri, putem (i) să impunem o taxă rezonabilă care să reflecte costurile administrative asociate cu furnizarea informațiilor sau comunicării solicitate sau cu luarea măsurii solicitate sau (ii) să refuzăm să ne conformăm cererii.

Dacă primim solicitarea de mai sus, dar avem îndoieli rezonabile cu privire la identitatea solicitantului, îi putem cere acestuia să furnizeze informații suplimentare necesare pentru a-i confirma identitatea.

În plus, aveți dreptul de a contacta direct Oficiul pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal din inițiativa dumneavoastră dacă considerați că datele cu caracter personal nu sunt prelucrate în conformitate cu reglementările legale, și anume la locul de reședință obișnuită, la locul de muncă sau la locul unde a avut loc o presupusă încălcare. Dacă, în urma prelucrării datelor cu caracter personal, ați suferit un alt prejudiciu decât un prejudiciu material, procedura de revendicare a dreptului dumneavoastră este în conformitate cu o lege specială.

De asemenea, vă informăm că societatea noastră a numit un responsabil cu protecția datelor cu caracter personal. Date de contact ale responsabilului: Ing. Anna Mityashina, e-mail: dpo@akdap.cz

Furnizarea datelor cu caracter personal ale pacienților este o cerință legală și pacientul are datoria să le furnizeze, așa cum angajatul din domeniul sănătății are dreptul să o solicite. Nefurnizarea poate însemna că administratorul nu va putea oferi pacientului servicii de sănătate, iar acest lucru ar putea duce la deteriorarea sănătății pacientului sau o amenințare directă la adresa vieții acestuia.

Valabilitate de la 01.12. 2022

 

Ing. Jonáš Vokřál MBA (administrator societate)

Ing. Tomáš Krčál (administratorm societate)