Tájékoztatás a szerződéses adatok feldolgozásáról

Szerződéses partnerek számára

Tisztelt partnerek!

(EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban: „Általános rendelet“) értelmében tájékoztassuk Önt arról, hogy az egészségi intézményünk, a Reprofit International s.r.o., székhelye Hlinky 48/122, Brno 60300, Cg. szám: 27677851 bejegyezve a brnói regionális bíróság által vezetett cégjegyzékben, alosztály: C, betétlapszám: 51239 a személyes adatok kezelőjeként (a továbbiakban: „adatkezelő“) feldolgozza az Ön személyes adatait, vagyis a meglévő és potenciális szerződéses partnerek – természetes személyek személyes adatait, illetve az ezzel kapcsolatos jogokról és kötelességekről.

Személyes adat az azonosított vagy azonosítható természetes személyre (a továbbiakban: „érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, azonosító szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

1. A személyes adatok feldolgozásának célja és köre

Az adatkezelő olyan mértékben dolgozza fel a személyes adatokat, amelyben az érintettek ezeket az adatokat az adatkezelővel megkötött szerződéssel kapcsolatban a rendelkezésére bocsátották. Az adatkezelő olyan személyes adatokat is feldolgoz, amelyeket nem az érintettek bocsátottak a rendelkezésére, de amelyek nyilvánosan hozzáférhetőek, főként a nyilvános jegyzékekből szerzett adatokat. Az adatkezelő a személyes adatokat a Cseh Köztársaság hatályos és általános érvényű jogszabályaival összhangban és a jogszabályi kötelezettségei teljesítése érdekében dolgozza fel.

Az Ön személyes adatai az alábbi célokra kerülnek feldolgozásra:

 • a megkötendő szerződéssel kapcsolatban folyó tárgyalásokból eredő cél (a szerződés megkötése céljából);
 • az Ön és az adatkezelő között kötött szerződés teljesítéséből eredő cél, főként a szerződéses viszony nyilvántartására, a tevékenység ellenőrzése céljából, statisztikai és egyéb célokra;
 • a jogi igények meghatározása, teljesítése vagy megvédése céljából;
 • az adatkezelő IT biztonsága céljából az érintettel folytatott elektronikus kommunikációból nyert információk esetében, pl. IP cím és egyéb;
 • az adatkezelő számára a hatályos jogszabályokból eredő jogszabályi kötelezettségek teljesítése céljából, főként, ami a számviteli és adózási előírásokat, a reklám szabályozására vonatkozó és egyéb előírásokat illeti;
 • a közvetlen üzletszerzés (direkt marketing) céljából, főként üzleti értesítések küldése;

2. A személyes adatok forrásai

Az adatkezelő az alábbi módon szerzett személyes adatokat dolgozza fel:

 • a megkötendő szerződéses viszony megkötéséről folyó tárgyalásokkal kapcsolatban (megkötés céljából)
 • a szerződésből adódó feltételek teljesítésével kapcsolatban;
 • közvetlenül az érintettektől a panaszok kezelésével kapcsolatban;
 • a nyilvántartásokból;

3. A személyes adatok kategóriái és az érintettek kategóriái

A feldolgozás tárgya a személyes adatok következő kategóriái lehetnek:

 • cím- és azonosítási adatok, amelyek az érintettek egyértelmű és félreérthetetlen azonosítására szolgálnak, mint például név, vezetéknév, születési dátum, azonosítószám és egyéb;
 • elérhetőségek, mint például értesítési cím, e-mail cím és egyéb;
 • további adatok, mint például banki adatok, a szerződésben feltüntetett adatok, számlázott és megtérített (hátralékos) összegek, a szerződéses kötelezettségek folyamatban lévő teljesítésére vonatkozó adatok, kommunikáció az érintett és az adatkezelő vagy azok alkalmazottai között.

Az adatkezelő ezúton tájékoztatja az érintetteket, hogy a születési szám csupán abban az esetben kerül feldolgozásra, ha az érintett önszántából közli ezt az adatot az adatkezelővel, illetve, ha ezt a törvény megköveteli. Az esetben, ha az érintett önszántából szolgáltatja az adatkezelőnek a születési számára vonatkozó adatot, hozzájárul a Tt. 133/2000 sz. a lakosság és a születési számok nyilvántartásáról és egyes törvények módosításáról szóló törvény 13c.§ (1) bekezdése értelmében ahhoz, hogy az adatkezelő ezt a születési számot feldolgozza a jelen dokumentumban a fentiekben részletezett célokra. Az ilyen hozzájárulást az Általános rendelet értelmében az érintett bármikor visszavonhatja a következő e-mail címen keresztül: dpo@akdap.cz

Az érintettekkel folytatott kommunikációval kapcsolatban az adatkezelő bizonyos műszaki adatokat is tárolhat, konkrétan az érintettel folytatott kommunikáció idejét és az IP címet, amelyről elküldésre került.

A potenciális szerződéses partnerek esetében az adatkezelő a nyilvános forrásokból szerzett adatokat dolgozhatja fel (mint pl. a potenciális szerződéses partner weboldala vagy az általa feladott hirdetés) annak érdekében, hogy ezt követően szolgáltatásainak kínálatával szólíthassa meg őket. Az ilyen általános adatokat az adatkezelő elmentheti a saját IT rendszerébe további kapcsolattartás céljából.

Az érintettek, akik adatait az adatkezelő feldolgozza, és akiknek ezek a tájékoztatás szól:

 • az adatkezelő szerződéses partnerei;
 • az adatkezelő potenciális szerződéses partnerei;

4. A személyes adatok feldolgozásának módja és védelme

A személyes adatok feldolgozására teljes mértékben a hatályos jogszabályok értelmében kerül sor. Azok biztosítása és védelme a jelen jogszabályokkal és az Általános rendelettel összhangban kerül bebiztosításra.

A feldolgozásra kézi módon kerül sor papír-alapú vagy elektronikus formában, illetve automatizált módon a számítástechnika eszközeit alkalmazva, és közben betartva valamennyi a személyes adatok kezelésére és feldolgozására vonatkozó biztonsági alapelvet. Ebből a célból az adatkezelő egy technikai és szervezési intézkedést fogadott el, amely biztosítja, hogy ne kerülhessen sor a személyes adatokhoz történő jogellenes vagy véletlen hozzáférésre, azok módosítására, megsemmisülésére vagy elvesztésére, jogellenes átvitelére, jogosulatlan feldolgozására, illetve az ilyen személyes adatokkal történő visszaélésre. Minden olyan alany, aki számára hozzáférhetővé tehetők a személyes adatok, tiszteletben tartja az érintettek adatvédelmi jogát, és köteles a hatályos adatvédelemmel kapcsolatos jogszabályok értelmében eljárni.

A potenciális, jelenlegi vagy múltbeli partnerek adatai szintén feldolgozhatóak ún. közvetlen üzletszerzés (direkt marketing) céljából. Nekik rendszerint egy üzleti értesítést tartalmazó e-mailt küldenek vagy ezzel keresik őket telefonon. A Tt. 480/2004 számú az információs társadalommal összefüggő egy szolgáltatásokról szóló törvénye 7.§ értelmében tehát az adatkezelő üzleti értesítést küld az érintetteknek. Ezt az értésítésküldést az érintett bármikor elutasíthatja, konkrétan a következő e-mail címen: dpo@akdap.cz

5. A személyes adatok feldolgozásának időtartama

Az adatkezelő a személyes adatokat az adott cél teljesítése érdekében feltétlenül szükséges ideig dolgozza fel, és összhangban a Cseh Köztársaság vonatkozó általános érvényű jogszabályaiban meghatározott időtartamokkal, illetve olyan hosszú ideig, ameddig erre szüksége van a jogi igények meghatározása, teljesítése és megvédése céljából.

Az érintettek üzleti értesítés küldése céljából feldolgozott elérhetőségei olyan hosszú ideig kerülnek feldolgozásra, amíg az érintett vissza nem vonja a hozzájárulását az ilyen küldeményekkel kapcsolatban. Ezt követően az adatkezelő csupán alapvető adatokat dolgozhat fel arról, hogy miért küldött üzleti értesítéseket az érintettnek, és ezt is csak olyan hosszú időn át, amíg ez szükséges az ilyen küldés jogosságának bizonyítása érdekében.

A személyes adatok feldolgozása megfelelő időtartamának meghatározásánál főként az elévülési idő hosszából, a jogi igények támasztásának valószínűségéből, a fenyegető kockázatok valószínűségéből és jelentőségéből valamint egyéb tényezőkből indulnak ki.

6. A személyes adatok frissítése

Az adatkezelő egyik kötelessége, hogy pontos adatokat dolgozzon fel. Ez okból az adatkezelő ezúton udvariasan megkéri valamennyi szerződéses partnerét, hogy amennyiben a részükről változás következik be az általuk az adatkezelőnek nyújtott vagy az általa megszerzett információkban, tájékoztassák az adatkezelőt az ilyen változásról. Ebből a célból az adatkezelőt kereshetik az alábbi e-mail címen: dpo@akdap.cz

7. A személyes adatok címzettjei

A személyes adatok címzettjei az alábbiak:

 • a páciensek,
 • közintézmények, főként az egészségügyi biztosítók;
 • adatfeldolgozók az adatkezelővel kötött szerződés alapján a feldolgozás céljából szükséges adatok terjedelmében, pl. külső szolgáltatók, főként programozó és egyéb támogató műszaki szolgáltatások, az adatok tárolását és archiválását biztosító személyek, az IT rendszerek szállítói, a kiszolgálók üzemeltetői, amelyeket az adatkezelő használ, és mások;
 • a feltétlenül szükséges mértékben a jogi, gazdasági és adótanácsadók és auditorok, konkrétan az adatkezelőnek történő tanácsadói szolgáltatások nyújtása céljából,
 • állami szervek a vonatkozó jogszabályokban meghatározott törvényi kötelezettségek teljesítése keretén belül.

8. Tájékoztatás az érintettek jogairól

A társaságunknál, mint a személyes adatok adatkezelőjénél, az alábbira jogosultak:

a) hozzáférést igényelni a személyes adatokhoz, amelyeket az adatkezelő feldolgoz, ami alatt azt értjük, hogy joga van az adatkezelőtől egy igazolást kapni arról, hogy a személyes adatok, amelyek Önre vonatkoznak, feldolgozásra kerülnek-e vagy sem, és amennyiben ez így van, joga van hozzáférést nyerni ezekhez a személyes adatokhoz és az Általános rendeletben feltüntetett további információkhoz,

b) igényelni a személyes adatok javítását, amelyek Önről feldolgozás alatt állnak, amennyiben azok nem pontosak. Tekintettel a feldolgozás céljára bizonyos esetekben joguk van a hiányos személyes adatok kiegészítését is kérni,

c) igényelni a személyes adatok törlését olyan esetekben, amelyeket az Általános rendelet 17. cikke taglal,

d) igényelni a személyes adatok feldolgozásának korlátozását olyan esetekben, amelyeket az Általános rendelet 18. cikke taglal,

e) megszerezni az Önre vonatkozó személyes adatokat, amelyeket automatizált módon dolgozunk fel az Önnel kötött szerződés teljesítése céljából, strukturált, általánosan használt és géppel olvasható formátumban, és emellett joga van igényelni, hogy az adatkezelő ezeket az adatokat átadja egy másik adatkezelőnek; konkrétan az Általános rendelet 20. cikkében meghatározott feltételek és korlátozások mellett, és

 f) joga van tiltakozni a feldolgozás ellen az Általános rendelet 21. cikke értelmében az Ön konkrét helyzetére vonatkozó okokból.

Amennyiben megkapjuk az Ön kérelmét, haladéktalanul és minden esetben a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatni fogjuk Önt az elfogadott intézkedésekről. Szükség esetén és tekintettel a kérelmek bonyolultságára és számára ez a határidő meghosszabbítható további két hónappal. A társaságunk az Általános rendeletben meghatározott bizonyos esetekben nem köteles teljes mértékben vagy részben eleget tenni a kérelemnek. Erre főleg olyan esetben kerül sor, amikor a kérelem nyilvánvalóan alaptalan vagy indokolatlan lesz, főként ha ismétlődik is. Ilyen esetekben (i) méltányos bírságot szabhatunk ki tekintettel az igényelt információk szolgáltatásával vagy a tájékoztatással, illetve az igényelt lépések megtételével kapcsolatos ügyviteli költségekre vonatkozóan (ii) elutasíthatjuk a kérelem teljesítését.

Ha a fentiekben részletezett kérelmet kapunk, vagy megalapozott kétségeink lesznek a kérelmező személyazonosságával kapcsolatban, kiegészítő információk szolgáltatását kérhetjük, amelyek elengedhetetlenek az adott személy személyazonosságának igazolásához.

Továbbá joguk van a beadványukkal közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulni, amennyiben úgy véli, hogy a személyes adatai feldolgozására nem a jogszabályok értelmében kerül sor, konkrétan az állandó lakhelyén, a munkavégzés helyszínén illetve azon a helyen, ahol az állítólagos jogsértésre sor került. Amennyiben a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatban bármilyen vagyoni kár érte Önt, az ilyen kártérítési igénynél egy különleges törvény értelmében járnak el.

Szeretnénk továbbá tájékoztatni Önt, hogy a társaságunk kinevezett egy adatvédelmi tisztviselőt. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei: Ing. Anna Mityashina, email: dpo@akdap.cz

Érvényesség 01.12. 2022

 

Ing. Jonáš Vokřál MBA (a társaság ügyvezetője)

Ing. Tomáš Krčál (a társaság ügyvezetője)